නිදන්ගත වකුගඩු රෝග නිවාරණය
සඳහා වූ දේශීය ප්‍රතිකාර ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන

අරමුණු

නිදන්ගත වකුගඩු රෝග සඳහා දැනට පවතින දේශීය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර නිරීක්ෂණය
දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ සීග්‍රව පැතිරී යන CKDU තත්වය සඳහා දේශීය / ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රම මඟින් රෝගය වැළදීම පාලනය කිරීම හා CKDU රෝගය වැළදුණු රෝගීන් මුල් අවස්ථා වලදී හදුනා ගෙන ඒ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දීම.
නිරීක්ෂණය තුළින්, සාර්ථක දේශීය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ක්‍රම හඳුනාගැනීම සහ නිර්දේශ කිරීම
රෝගය වැළදීමට හේතුවන කරුණු විමර්ශනය කර දේශීය / ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයේ ඇති රෝග නිවාරණ ක්‍රම (උදා:- දේශීය ජල පවිත්‍රාකාරක පැළෑටි, ආහාර රටා, ජීවන රටා) හදුනා ගැනීම
අපට ලියන්න

Pie Progress

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat.

Our Services

The monkey-rope is found in all whalers; but it was only in the Pequod that the monkey and his holder were ever tied together. This improvement upon the original usage was.
The monkey-rope is found in all whalers; but it was only in the Pequod that the monkey and his holder were ever tied together. This improvement upon the original usage.
A/C Repair
The monkey-rope is found in all whalers; but it was only in the Pequod that the monkey and his holder were ever tied together. This improvement upon the original usage.
Fan Replacement
The monkey-rope is found in all whalers; but it was only in the Pequod that the monkey and his holder were ever tied together. This improvement upon the original usage.
Heater Repair
The monkey-rope is found in all whalers; but it was only in the Pequod that the monkey and his holder were ever tied together. This improvement upon the original usage.
System Installation

Commerial Service

Fast, efficient, and always with the highest quality service, depend on us to fix your air conditioner any time of the day, any time of the year.
Calibrate thermostat
Clean indoor evaporator coil
Compressor and Air Fans Wear Out
Routine Maintanence
Clean condensing unit
Tighten electrical connections
Flush condensate drain line
Fixing drain Problems
Emergency Repair
Routine Maintanence
Routine Maintanence
Clean indoor evaporator coil
Problems with Sensor
Fixing drain Problems
Comfort Heating & Air
Flush condensate drain line

Residential Service

Fast, efficient, and always with the highest quality service, depend on us to fix your air conditioner any time of the day, any time of the year.
Call For Estimation
1-(863)055-6139
0
Skilled
Mechanic
0
Years of
Service
0
Satisfied
Customers
0
AC
Repaired

Testimonials

The monkey-rope is found in all whalers; but it was only in the Pequod that the monkey and his holder were ever tied together. This improvement upon the original usage was introduced by no less a man than Stubb,
The monkey-rope is found in all whalers; but it was only in the Pequod that the monkey and holder were ever tied together. He holder were ever tied together This long tread on case work improvement upon the original.

Get A Free Quote Now

Fill out the Form and We'll Get Back to You with a Quote Within 24hr
© 2018 නිදන්ගත වකුගඩු රෝග (CKD) නිවාරණය සඳහා වූ දේශීය ප්‍රතිකාර ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන.
බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ආයුර්වේද පර්යේෂණ ආයතන, නාවින්න, මහරගම.

Please publish modules in offcanvas position.